Statut

Statut

Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów

Rozdział I

 1. Łódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem wyższej użyteczności o celach nie zarobkowych, zrzeszającym obywateli polskich, instytucje oraz cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Polsce.
  2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą, miasto Łódź - Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18.
  3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działalność swą opiera, na pracy społecznej członków, do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
  4. Stowarzyszenie stosownie do przepisów prawa i zgodnie z przepisami niniejszego statutu może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, tworzyć grupy miłośników akwarium i terrarium, prowadzić w imieniu własnym lub w imieniu instytucji posiadających osobowość prawną, (w przypadku zleconego reprezentowania tych instytucji) sprawy we wszystkich instancjach władz administracyjnych i sądowych jak również być członkiem instytucji posiadających osobowość prawną.
  5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  6. Stowarzyszenie przejmuje aktywa i pasywa łódzkiego oddziału Polskiego Związku Akwarystów.
  7. Stowarzyszenie ma prawo używać swej odznaki.

Rozdział II

 1. Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest krzewienie zamiłowania do akwarium i terrarium wśród dorosłych i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, umiłowania przyrody oraz kształtów i barw świata roślin i zwierząt.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski który cieszy się dobrą opinią, ukończył 18 lat życia i korzysta z pełni praw obywatelskich. Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba prawna oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce.
  10. Członkiem młodzieżowym - za zgodą opiekunów może być małoletni, bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
  11. Członkiem rzeczywistym staje się osoba odpowiadająca warunkom punktu 9 Statutu, która złożyła deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia podpisaną Przez siebie i dwóch członków rzeczywistych jako wprowadzających.
  12. Członkowie dzielą się na :
       a) członków rzeczywistych,
       b) członów młodzieżowych (małoletnich).
  - Nowo wstępujący członkowie zobowiązani są wpłacić jednorazowo wpisowe i składkę kwartalną w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
  13. Członkowie mają prawo:
       a) uczestniczyć we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia,
       b) wybierać i być wybieranymi do wszystkich, władz Stowarzyszenia (za wyjątkiem członków małoletnich - młodzieżowych),
       c) wysuwać postulaty, opracowywać wnioski zmierzające do szybszego realizowania zamierzeń Stowarzyszenia oraz poddawać krytyce działalność Władz Stowarzyszenia,
       d) korzystać z wszystkich urządzeń, udogodnień i przywilejów Stowarzyszenia.
  14. Członkowie są zobowiązani:
       a) przestrzegać przepisów niniejszego statutu oraz regulaminów, instrukcji i zaleceń Władz Stowarzyszenia,
       b) popierać działalność Stowarzyszenia i szerzyć jego idee,
       c) opłacać regularnie składki członkowskie,
       d) współpracować w miarę swoich możliwości przy wszelkich pokazach, wystawach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  15. Prawa członkowskie traci się przez:
       a) śmierć,
       b) wystąpienie,
       c) wykluczenie decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  16. Każdy członek może wystąpić ze Stowarzyszenia, składając uprzednio Zarządowi odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wystąpienie nie zwalnia członka od uregulowania składek członkowskich do chwili wystąpienia. Członek Zarządu nie może opuszczać swego stanowiska wcześniej niż nowy członek nie przejmie jego funkcji.
  17. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członka w przypadku popełnienia mniejszej wagi czynów niezgodnych ze Statutem, regulaminami, uchwałami, zarządzeniami Władz Stowarzyszenia, celowego i systematycznego uchylania się od prac Stowarzyszenia, nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zalegającego w opłatach członkowskich należy uprzednio powiadomić pismem, podając równocześnie wysokość zaległości. Zarząd jest zobowiązany powiadomić pismem członka Stowarzyszenia o zawieszeniu.
  18. Członek zawieszony lub wykluczony nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji do zwrotu składek członkowskich lub innego odszkodowania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
19. Władzami Stowarzyszenia są:
     a) Walne Zebranie Stowarzyszenia - Zwyczajne i Nadzwyczajne,
     b) Zarząd Stowarzyszenia,
     c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
Członkowie Władz Stowarzyszenia swe funkcje pełnią społecznie.
20. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub jego zastępcę. Wszelka korespondencja wychodząca podpisywana jest przez Prezesa lub jego zastępcę i sekretarza lub skarbnika, względnie członka Zarządu. Umowy i pełnomocnictwa podpisuje Prezes lub jego zastępca oraz sekretarz lub skarbnik, względnie członek Zarządu, zaopatrując je w pieczęć Stowarzyszenia.
21. Ustępujący członkowie Zarządu mają prawo być ponownie wybrani do Władz Stowarzyszenia po uzyskaniu absolutorium. W razie zdekompletowania się Zarządu podczas kadencji, Prezes ma prawo dokooptować nowego członka spośród członków Stowarzyszenia do czasu najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
22. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, w roku I-szej połowy l kwartału roku kalendarzowego, wysyłając przynajmniej na 10 dni przed terminem jego odbycia imienne zawiadomienia z równoczesnym podaniem porządku obrad. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia wszyscy członkowie biorą czynny udział z prawem pełnego głosu. Na zebraniu takim przewodniczy wybrany spośród członków przewodniczący, który powołuje sekretarza i kieruje obradami.
23. Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby członków lub Zarządu Stowarzyszenia.
24. Uchwały walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy ogólnej liczby członków w I terminie, natomiast bez względu na ilość obecnych członków w II terminie.
25. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
     a) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
     b) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
     c) podjęcie uchwał w sprawie wykonania zarządzeń,
     d) uchwalanie planów pracy dla Zarządu Stowarzyszenia na okres kadencji,
     e) wybór na okres dwurocznej kadencji imiennie Prezesa, członków Zarządu i co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.
26. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
     a) Prezesa,
     b) Wiceprezesa,
     c) Sekretarza,
     d) Skarbnika,
     e) Członków Zarządu.
Po wyborach członkowie zbierają się na posiedzenie najpóźniej w ciągu 3 dni, celem ukonstytuowania się. Zebraniu temu przewodniczy Prezes, Prezydium Zarządu stanowią : prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Zarząd, zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół w księdze protokołów, podpisany przez Prezesa i sekretarza.
27. Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
     a) zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,
     b) opracowanie preliminarza budżetowego i planów pracy Stowarzyszenia,
     c) powoływanie Komisji do szybkiego realizowania zadań,
     d) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
     e) składanie sprawozdań okresowych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia,
     f) przeprowadzanie miesięcznych zebrań szkoleniowych członków Stowarzyszenia,
     g) opieka nad "Kącikami Biologicznymi" w szkołach i świetlicach, udzielanie im porad i wskazówek w zakresie akwarystyki i terrarystyki,
     h) opieka nad grupami (29) i udzielanie im pomocy w zakresie hodowli ryb, gadów płazów i roślin,
     i) czuwanie nad wychowaniem młodzieży na dobrych obywateli drogą zrzeszania jej i wpajania zamiłowania do przyrody,
     j) tworzenie grup akwarystycznych i terrarystycznych.
28. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego i członków. Po wyborze członkowie zbierają się na posiedzeniu najpóźniej w ciągu 3 dni, celem ukonstytuowania się. Komisja Rewizyjna ma prawo badać w każdej chwili działalność finansową, gospodarczą i organizacyjną Zarządu, ma dostęp do ksiąg i korespondencji. Ze swej kontroli sporządza protokół podpisany przez przewodniczącego i co najmniej dwóch członków. Ma prawo żądać zwołania Walnego Zebrania w sprawach koniecznych, odnoszących się do zagadnień Stowarzyszenia.
29. Grupy akwarystyczne i terrarystyczne. Grupy tworzy się przy zakładach pracy lub w miejscowościach, w których mała ilość miłośników akwarium i terrarium - członków Stowarzyszenia nie pozwala na założenie Stowarzyszenia. Grupa powinna liczyć co najmniej 5 członków, zaliczając w to także członków młodocianych. Zebranie grupy wybiera kierownika grupy, który kieruje pracą grupy. Kierownik zbiera składki i inne opłaty od członków i odprowadza je do Zarządu Stowarzyszenia. Wydatki grupy pokrywa Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z budżetem. Członek grupy korzysta z wszelkich praw i przywilejów członka macierzystego Stowarzyszenia. Kierownikiem grupy może być wybrany członek rzeczywisty . Kierownik grupy bierze udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział V

 1. Poprawki do Statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów l Terrarystów mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przy udziale 2/3 ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.
  31. Wnioski o poprawki do Statutu winny być składane do Zarządu co najmniej na miesiąc (30 dni) przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  32. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego zebrania Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  33. W przypadku ustania działalności Stowarzyszenia majątek jego po uprzednim całkowitym uregulowaniu zobowiązań przechodzi na cele charytatywne.
  34. Z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia obowiązki Komisji Likwidacyjnej przejmuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, która do pomocy może powołać większy zespół osób według własnego uznania.
  35. Księgi kasowe i dowody buchalteryjne winny być przechowywane przez Stowarzyszenie w ciągu lat 10-ciu.
  36. Rokiem pracy Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów jest rok kalendarzowy.

Niniejszy tekst został uchwalony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
 w dniu 9 lutego 1993r.


Nasi sponsorzy:


lodzkie forum 800x120